Distances līgums

 

1. Līgumā lietotie termini

Uzņēmums – SIA "Teravis", vienotais reģ. Nr.: 40103175273, juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 13 – 61, Rīga, LV - 1005, valdes loceklis: Vladimirs Salaks.

Charms.lv portālsuzņēmumam piederošs interneta portāls ar interneta adresi www.charms.lv.

Patērētājs – persona, kas noslēdza šo līgumu ar uzņēmumu.

Piegādātājs – Charms.lv piedāvājuma preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs.

Piedāvājums – Charms.lv portālā publicēta informācija par piegādātāja piedāvātam precēm vai pakalpojumiem, kurus ir iespējams iegādāties izmantojot Charms -kuponu.

Akcijalaika periods kurā piedāvājums tiek izvietots Charms.lv un ir nodrošināta Charms -kuponu iegāde.

Charms-kupons – Charms.lv iegādāts dokuments ar unikālo numuru, kodu un derīguma termiņu, kas nodrošina īpašniekam piedāvājuma saņemšanu attiecīgi noteikumiem.

 

Uzņēmums un patērētājs noslēdza šādu līgumu:

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Līgums nosaka Charms.lv portāla lietošanu, Charms-kuponu iegādi, ka arī uzņēmuma un patērētāja attiecības.

 

3. Līguma noslēgšana

3.1. Līgums, neieskaitot piedāvājumu noteikumus, ir noslēgts brīdī kad patērētājs ir akceptējis līguma noteikumus pirmo reizi autorizējoties Charms.lv portālā.

3.2. Līgums, ieskaitot attiecīgā piedāvājuma noteikumus, ir noslēgts brīdī kad patērētājs ir akceptējis līguma noteikumus Charms-kupona iegādes laikā Charms.lv portālā.

 

4. Portāla Charms.lv lietošana

4.1. Paterētājs garantē savu portālā Charms.lv ievadītu personas datu patiesumu, arī visu sniegto ziņu patiesumu komunicējot ar uzņēmumu.

4.2. Pirmo reizi autorizējoties Charms.lv, patērētājs piekrīt saņemt automātiski sūtītos Charms.lv jaunumus uz e-pastu. Patērētājs var atteikties no jaunumu saņemšanas, izmantojot katrā jaunumu vēstulē piedāvāto atteikšanās iespēju.

4.3. Uzņēmums garantē patērētāja personas datu neizpaušanu trešajām personām, izņemot patērētāja iegādātā piedāvājuma piegādātāju.

4.4. Uzņēmums ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji ierobežot patērētājam Charms.lv izmantošanas iespējas, ja viņš pārkāpj šī līguma noteikumus, vai uzņēmums uzskata, ka patērētājs veic pretlikumīgas vai negodprātīgas darbības.

 

5. Piedāvājumi

5.1. Uzņēmums, izmantojot Charms.lv portālu un Charms-kuponus, nodrošina starpniecības pakalpojumu piegādātāja piedāvājuma iegādei patērētājiem.

5.2. Katram piedāvājumam ir nosaukums, apraksts, noteikumi, cena un akcijas laika ierobežojums.

5.3. Piedāvājuma noteikumi, kas ir minēti Charms.lv katra piedāvājuma sadaļā ×NoteikumiÓ ir šī līguma pielikums, un veicot pirkumu patērētājs piekrīt attiecīga piedāvājuma noteikumiem.

5.4. Piedāvājuma norādītais kupona derīguma termiņš ir datums līdz kuram patērētājām ir iespēja saņemt pakalpojumu vai preci, ja konkrētā piedāvājuma noteikumos nav teikts citādi vai ar piegādātāju netiek slēgts atsevišķs līgums vai ir panākta vienošanās.

5.5. Sīkāku informāciju par piedāvājumu ir iespējams saņemt no piegādātāja izmantojot piedāvājuma norādītas sakaru

 

6. Charms-kuponu iegāde

6.1. Charms-kuponu iegāde ir nodrošināta izmantojot jebkuras bankas izsniegtās norēķinu kartes "Visa", "Visa Electron", "MasterCard", "Maestro" un "Swedbank" interneta bankas.

6.2. Uzreiz pēc apmaksas veikšanas informācija par iegādāto Charms-kuponu ir pieejama patērētājam autorizējoties Charms.lv portālā.

6.3. Iespēja apskatīt Charms-kupona kodu vai izdrukāt Charms-kuponu ir atkarīga no attiecīgā piedāvājuma noteikumiem.

6.4. Charms-kupona numurs un kods tiek ģenerēti automātiski un garantē kupona identitāti un piederību konkrētam patērētājam un piedāvājumam.

6.5. Patērētāja pienākums rūpēties par Charms-kupona koda neizpaušanās, to ir atļauts paziņot tikai uzņēmuma vai attiecīgā piedāvājuma piegādātāja darbiniekiem.

 

7. Atteikuma tiesības

7.1. Patērētājs ir tiesīgs atteikties no  Charms-kupona iegādes, nosūtot uz e-pastu info@charms.lv vai uzņēmuma juridisko adresi parakstīto iesniegumu. Iesniegumā jānorāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, paziņojumu par atkāpšanos no līguma, sastādīšanas vietu, datumu, kuponu numurus un kodus. Atsakoties no Charms-kupona, patērētājs vienlaikus atsakās no attiecīgās preces vai pakalpojuma.

7.2. Patērētājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma saņemšanas izmantojot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos atteikuma tiesības 14 kalendāra dienu laikā no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no Charms-kupona iegādes dienas, ja nav uzsākta pakalpojuma sniegšana vai ja pakalpojuma sniegšana tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām un sniegšana pilnībā nav pabeigta.

7.3. Patērētājam ir tiesības atteikties no jau saņemtās preces izmantojot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos atteikuma tiesības 14 kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Preces piegādes izmaksas netiek atlīdzinātas atteikuma tiesību ietvarosPatērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

7.4. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

7.4.1. ja ir beidzies Charms-kupona derīguma termiņš;

7.4.2. ja preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

7.4.3. ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

7.4.4. ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

7.4.5. ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

7.4.6. ja prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

7.4.7. ja patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

7.4.8. ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

7.4.9. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

7.4.10. ja patērētājs, izmantojot Charms-kuponuir noslēdzis atsevišķu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

7.4.11. ja Charms-kupons pēc piedāvājuma noteikumiem kalpo par ieejas biļeti pasākumam,  ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

7.4.12. ja patērētājs, izmantojot Charms-kuponu, ir noslēdzis atsevišķu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

 

8. Garantijas

8.1. Par preču vai pakalpojumu kvalitāti un garantijas nosacījumiem, ja tādi ir paredzēti, ir atbildīgs piegādātājs vai ražotājsPatērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu piegādātājam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienasatbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, ja piegādātājs neslēdz ar patērētāju atsevišķu līgumu.

8.2. No patērētāja saņemtās pretenzijas par piedāvājumu precēm vai pakalpojumiem uzņēmums nodod piegādātājam.

8.3. Uzņēmums var iesaistīties starpnieks naudas atmaksāšanai patērētājam pēc piegādātāja pieprasījuma 14 dienu laikā no kupona apmaiņas brīža, arī ja atteikuma tiesības nav piemērojamas.

8.4 Uzņēmums garantē naudas atgriešanu patērētājam, ja Charms-kuponu nav iespējams izmantot derīguma termiņa laikā piegādātāja vainas dēļ, un nav panākta cita vienošanās starp patērētāju un piegādātāju.

 

9. Citi noteikumi

9.1. Ja patērētājam ir jautājumi, sūdzības vai ierosinājumi saistītie ar uzņēmuma darbību tos var sūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi info@charms.lv vai uzņēmuma juridisko adresi vai sazinoties izmantojot citus sakaru līdzekļus norādītus Charms.lv.